Dotácie na stravu, Dotácie na školské potreby

Hmotná núdza - Dotácie na stravu, Dotácie na školské potreby

Názov dávky:
Dotácie na stravu, Dotácie na školské potreby
· Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi:
o na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
o individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima
· Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 0,03 € do 0,17 € na každé odobraté jedlo.
Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi:
o na všetky detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo ktoré navštevujú školu, v ktorých je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky alebo
o individuálne na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
Kto môže byť žiadateľom:
Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.
Výška dotácie:
· Na stravu možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 1 € na jeden stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania, a to najviac
o 1 € na obed,
o 0,34 € na iné jedlo.

· Na školské potreby je dotácia najviac 33,19 € na dieťa v rozpočtovom roku, spravidla 50 % na každý školský polrok.
Dotácia na školské potreby sa môže poskytovať preddavkovo polročne, a to do 25. februára na druhý polrok školského roka a do 25. septembra na prvý polrok školského roka.
Formulár na posúdenie príjmu:
Vyhlásenie rodičov:
Vyhlásenie rodičov:
Unlike with cable providers, directv promotions are clearly shown for all visitors to see. Compare directv vs cable hd offers.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie