Náhradné výživné

Hmotná núdza - Náhradné výživné

Názov dávky:
Náhradné výživné
Čo je náhradné výživné :
Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,
* že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
* že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.
Žiadosť o náhradné výživné:
Žiadateľom môže byť:
* rodič dieťaťa,
* iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
* nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti sa prikladá:
* právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
* potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie Centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
* potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
* potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
* potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Výška náhradného výživného :
Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:
minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.
Žiadosť o náhradné výživné:
Žiadosť o náhradné výživné:
Naučte se hrát bingo. Stačí navštívit námi doporučované online casino Europa. Najdete zde casino bonus bez vkladu. Zkuste také hrát na internetu, třeba zrovna vás uchvátí online black jack.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie