Dávka a príspevky v hmotnej núdzi

Hmotná núdza - Dávka a príspevky v hmotnej núdzi

Názov dávky:
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi:
· podáva občan písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbore sociálnych vecí podľa miesta trvalého bydliska,
· žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko občana, jeho trvalý pobyt a rodné číslo,
· na výzvu úradu občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe a osobách, ktoré sa s ním spoločne posudzujú
Spoločne posudzované osoby:
Na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa spoločne posudzujú:
· manžel, manželka
· rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
· rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s nimi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok. Fyzické osoby sa neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti z dôvodu, že im je poskytnutá odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa § 62 ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou.
Výška dávky:
60,50 € pre jednotlivca,
115,10 € pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 € pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi.
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi :
Dish hd receivers are designed for people who want to take advantage of what their hd satellite dish is capable of. It’s hard to know if you’re getting the best dish network user guide until you see what the dishnetwork deals are up against. Directv offers. look competitive.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie