Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Sociálne dávky - Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Názov dávky:
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
Oprávnená osoba:
nezaopatrené dieťa zverené do NS
- inej fyzickej osoby než rodiča,
- do pestúnskej starostlivosti,
- do poručníctva; to neplatí, ak rodičia dieťaťa nie sú plnoletí,
- dočasné zverenie,
- nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti
Podmienky nároku:
nezaopatrenosť dieťaťa maloletého a plnoletého, ktoré po dosiahnutí plnoletosti naďalej žije v domácnosti s NR a ktoré nemá príjem alebo má príjem nižší ako suma opakovaného príspevku príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmu sa sleduje len u plnoletého nezaopatreného dieťaťa
Výška dávky:
výška príspevku na každé dieťa
mesačne 129,17 Eur
ak má dieťa príjem vypláca sa
- vo výške rozdielu medzi sumou opakovaného príspevku dieťaťa a príjmom dieťaťa
poskytuje sa preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom (nie poukazovanom úradu), o sirotskom dôchodku, pozostalostnej úrazovej rente, o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Poznámka:
sociálna dávka opakovaná
Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie