Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Sociálne dávky - Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Názov dávky:
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Oprávnená osoba:
NR, ktorému bolo zverené dieťa do NS
Podmienky nároku:
NR zverené dieťa
- do pestúnskej starostlivosti,
- do poručníctva,
- dočasne zverené
právoplatným rozhodnutím súdu, - osobná starostlivosť NR aspoň o jedno zverené dieťa,
- trvalý pobyt NR na území SR
- NS nie je vykonávaná NR v zariadení pestúnskej starostlivosti

Nárok nevzniká,
ak NR
- má nárok na materské alebo na obdobnú dávku v cudzine alebo
- má nárok na rodičovský príspevok alebo
- zverené dieťa je jeho príbuzným v priamom rade
Výška dávky:
výška príspevku
bez ohľadu na počet detí
mesačne 164,22 Eur
tento príspevok sa zvyšuje o
116,81 Eur
mesačne, ak sa NR osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci
výška príspevku
116,81 Eur
sa poskytuje aj NR, ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci a z dôvodu nároku na materské alebo na rodičovský príspevok mu nevznikol nárok na opakovaný príspevok NR vo výške 164,22 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Poznámka:
sociálna dávka opakovaná Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie