Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Sociálne dávky - Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Názov dávky:
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Oprávnená osoba:
NR, ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
Podmienky nároku:
- zverenie dieťaťa NR do NS na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
- osobná starostlivosť NR o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
- trvalý pobyt NR na území SR
Nárok nevzniká
NR, ak
- sa NR poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie
- NR poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu alebo
- dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Výška dávky:
výška príspevku na každé dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne 67,68 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Poznámka:
sociálna dávka opakovaná
Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie