Príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Sociálne dávky - Príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Názov dávky:
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
Oprávnená osoba:
plnoleté dieťa
Podmienky nároku:
NS - zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu, trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
Výška dávky:
výška príspevku na jedno dieťa 862,33 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Poznámka:
sociálna dávka jednorazová Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie