Príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti

Sociálne dávky - Príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti

Názov dávky:
jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti
Oprávnená osoba:
maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (NS)
Podmienky nároku:
- zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu
- osobná starostlivosť náhradného rodiča (NR) o zverené dieťa
- ku dňu zverenia do NS je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove
Príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému pred zverením do NS nebola nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania NS nemá zabezpečené základné osobné vybavenie
Výška dávky:
výška príspevku na jedno dieťa 344,25 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR
Poznámka:
sociálna dávka jednorazová Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie