Prídavok na dieťa

Sociálne dávky - Prídavok na dieťa

Názov dávky:
prídavok na dieťa
Oprávnená osoba:
a) rodič nezaopatreného dieťaťa
b) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
c) plnoleté nezaopatrené dieťa,
- ak nemá rodičov,
- ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
- ktoré uzavrelo manželstvo alebo
- ktorého manželstvo zaniklo
Podmienky nároku:
a) starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) nezaopatreného dieťaťa na území SR
Nárok nevzniká, ak - sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu o nariad. ústavnej starostlivosti, predbežného opatr., ochran. výchovy, výchovného opatrenia – sa oprávnená osoba zdržiava spolu s dieťaťom v štáte, ktorý nie je štátom EÚ, zmluv. stranou dohody alebo Švajčiarskou konfed. a nie je verejne alebo dobrovoľ. zdravotne poistená v SR.
Výška dávky:
výška prídavku 21,99 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov) oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka opakovaná
Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie