Príplatok k prídavku na dieťa

Sociálne dávky - Príplatok k prídavku na dieťa

Názov dávky:
Príplatok k prídavku na dieťa
Oprávnená osoba:
rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa
Podmienky nároku:
a)splnenie nároku na prídavok podľa § 7
b) poberanie dôchodku:
starobného, predčas.starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine oprávn.osobou a ďalšou fyz.osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus
c) nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávn.osobou a ďalšou fyz.osobou
d) nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa
Všetky podmienky musia byť splnené naraz.
Výška dávky:
výška príplatku k prídavku 10,31 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov) oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka opakovaná Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príplatok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie