Príspevok na pohreb

Sociálne dávky - Príspevok na pohreb

Názov dávky:
Príspevok na pohreb
Oprávnená osoba:
plnoletá fyzická osoba
Podmienky nároku:
a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
c) trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR
Výška dávky:
výška príspevku 79,67 Eur /
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého
Poznámka:
štátna sociálna dávka jednorazová Pozn. Nárok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie