Príspevok na starostlivosť o dieťa

Sociálne dávky - Príspevok na starostlivosť o dieťa

Názov dávky:
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Oprávnená osoba:
- jeden z rodičov dieťaťa alebo
fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- ak bolo dieťa súdom zverené jednému z rodičov, oprávnenou osobou na príspevok je rodič, ktorému bolo dieťa zverené.
Podmienky nároku:
- vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole
- poskytovanie starostlivosti dieťaťu na území SR
- trval. (prech.) pobyt rodiča na území SR
- trval. (prech.) pobyt dieťaťa na území SR. Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie: - náhrady služ. platu,
- nemocenského,
- materského, najdlhšie do 6 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa,
- poberanie obdobných dávok v cudzine.
Nárok nevzniká, ak sa za celý mesiac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa - materské po uplynutí 6 týžd.,
- rodičovský prísp.,
- prísp. na služby pre rodinu s deťmi.
Výška dávky:
výška príspevku na každé dieťa do 3 rokov alebo s dlhodobo nepriazn.zdrav.stavom do 6 rokov je pri starostlivosti o dieťa,
- ktorú zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť
- vo výške preukázaných výdavkov rodiča,
ale najviac v sume rodičov. príspevku, - ktorú zabezpečuje iná fyz.osoba (nie na živnosť), ak sa jej nevypláca rodič.prísp. alebo rodič dieťaťa
- vo výške 25 % sumy rodičov. príspevku
Nevypláca sa za mesiac, v ktorom bol vyplatený rodičovský príspevok.
Na žiadosť rodiča sa príspevok vyplatí vo výške preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa jednorazovo aj za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, najviac však za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu rodiča na základe dokladov, ktorými rodič preukáže výdavky, ktoré uhradil poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa:
- príjmovým pokladničným dokladom,
- ústrižkom uhradenej poštovej poukážky,
- výpisom z účtu rodiča
Poznámka:
sociálna dávka opakovaná
Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie