Príspevok pri narodení dieťaťa

Sociálne dávky - Príspevok pri narodení dieťaťa

Názov dávky:
príspevok pri narodení dieťaťa
Oprávnená osoba:
a) matka dieťaťa alebo
b) otec dieťaťa, ak
-matka zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie alebo
-dieťa mladšie ako pol roka bolo zverené do výchovy otca na základe právopl. rozhodn. súdu
alebo c) osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právopl. rozhodn.súdu
Podmienky nároku:
a) narodenie dieťaťa
b) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR
Nárok nevzniká oprávnenej osobe,ak
- pred uplatnením nároku dala privolenie na osvojenie dieťaťa,
- dieťa bolo zverené do starost. nahrádz.
starost. rodičov na základe právopl. rozhod. súdu alebo bola dieťaťu nariad. ústavná starost.,
- po pôrode matka opustila dieťa v zdravotn. zariadení bez súhlasu ošetrujúceho lekára,
- sa dieťa narodilo v cudzine a obdobný príspevok bol vyplatený v cudzine,
- ak sa dieťa narodí v cudzine a matka pred narodením dieťaťa nebola najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zdravotne poistená v SR
Výška dávky:
- na jedno dieťa
151,37 Eur -ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé dieťa sa zvyšuje o polovicu vyššie uvedenej sumy, tzn. o 75,69 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka jednorazová Pozn. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie