Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodilo viac detí

Sociálne dávky - Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodilo viac detí

Názov dávky:
príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne
Oprávnená osoba:
a) rodič detí alebo
b) osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku:
a) aspoň tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov
b) starostlivosť oprávnenej osoby o deti
c) trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území SR
Nárok nevzniká, ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne a dôvodom je výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Výška dávky:
výška príspevku rodičom na jedno dieťa podľa veku detí
do 6 rokov 81,99 Eur
od 6 do 15 r. 101,25 Eur
vo veku 15 r. 107,55 Eur
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka jednorazová
poskytuje sa na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz prvýkrát sa nárok uplatňuje po dovŕšení jedného roku veku detí
Pozn. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie