Príspevok rodičovi

Sociálne dávky - Príspevok rodičovi

Názov dávky:
Príspevok rodičovi
Oprávnená osoba:
Rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením nároku na príspevok rodičovi vyplácal rodičovský príspevok
Podmienky nároku:
a) vykonávanie zárobk. činn., považuje sa aj
- náhrady služobného platu,
- náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
- nemocenského,
- materského,
b) zabezpeč. starostl. o dieťa - do troch rokov veku
- do šiestich rokov veku , ktoré má DNZS
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
Výška dávky:
suma príspevku je 25% zo súčtu súm rodičovského príspevku, na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej poskytoval rodičovský príspevok
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby
Poznámka:
sociálna dávka jednorazová
Pozn. Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príspevok patril.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie