Rodičovský príspevok

Sociálne dávky - Rodičovský príspevok

Názov dávky:
Rodičovský príspevok
Oprávnená osoba:
a) rodič dieťaťa
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti
Podmienky nároku:
a) riadna starostlivosť (osobná) o dieťa
- do troch rokov veku
- do šiestich rokov veku , ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
- do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
c) nevykonávanie zárobkovej činnosti
Výška dávky:
- 164,22 Eura
- 256 Eur
- vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku v sume 256 eur
- vo výške 75% zo 164,22 eura alebo zo sumy 256 eur, je nárok na rodičovský príspevok po vyplatení príspevku rodičovi z dôvodu riadn. starostl. o to isté dieťa

Nárok nevzniká
ani jednému rodičovi, - - ak jeden z nich má nárok na materské alebo obd. dávku v štáte EÚ alebo - sa jednému z rodičov poskytuje príspevok na starostl. o dieťa alebo - - opr. osoba sa spolu s dieťaťom zdržiava mimo štátu EU a v tom čase nie je povinne verejne alebo dobrovoľne nemoc. poistená.
Poskytuje:
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov) oprávnenej osoby
Poznámka:
štátna sociálna dávka opakovaná Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šesť mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok nevzniká maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rod. práva a povinnosti.

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie