Posudková činnosť

Ťažko zdravotne postihnutý - Posudková činnosť

Oblasti posudkovej činnosti:
Peňažné príspevky na kompenzáciu žiadosti sa podávajú na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa podkladom k rozhodnutiu je komplexný posudok, vydaný oddelením posudkových činností, z toho dôvodu sa k žiadosti prikladá aj lekársky nález . V komplexnom posudku sa na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia navrhujú peňažné príspevky:

a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
n) peňažný príspevok na opatrovanie
Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
Preukazy ŤZP a ŤZP/S, vydané podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov platia do 31.12.2013, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený preukaz podľa zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Parkovací preukaz:
Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31.12.2008, platí do 31.12.2013, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona č.447/2008 Z.z. Fyzickým osobám, ktorým bolo vydané osobitné označenie motorového vozidla 01 príslušným obvodným úradom, vyhotoví parkovací preukaz na základe žiadosti o výmenu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností podľa trvalého bydliska. V takomto prípade nie je potrebné doložiť lekársky nález a rozhodnutie o parkovacom sa nevydáva.
Parkovací preukaz:

Informácie sú prevzaté z www.upsvar.sk

Ďalšie informácie